Inom HISO är vår huvuduppgift att samordna idrotts- och motionsverksamhet för våra medlemsföreningar, men även att erbjuda dessa aktiviteter till andra personer med funktionsnedsättning. Härigenom kan vi kanske också hjälpa våra föreningar att få nya medlemmar.
Utanför HISO kan vi även fungera som samordnare, fast då ihop med våra samarbetspartners i t. ex. FRISKUS-gruppen. I detta samarbete är ju en av våra arbetsuppgifter att försöka samordna det övriga föreningslivets insatser för vår målgrupp, som då även kan erbjudas flera aktiviteter och ett större urval.

Tillbaka

 

Vi är en samlad resurs med specialkunskap och kompetens, som kan vara en tillgång i många olika sammanhang. Vi består ju av ett antal föreningar som i sin tur representerar olika människor med olika funktionsnedsättning. För kommunen kan det vara smidigt och bra att vända sig till en part och få ett samlat och enhetligt svar i specifika frågor. För medlemsföreningarna innebär det att de i många fall slipper anordna egna idrotts- och motionsaktiviteter, när HISO kan göra det med sina samlade resurser. För individen kan det vara bra att ha ett antal olika aktiviteter samlat i en och samma organisation, där man dessutom har möjlighet att prova sig fram till den aktivitet man vill syssla med.

Tillbaka

 

HISO har även en roll som fritidsrådgivare. Genom våra nätverk och det samarbete som bedrivs har vi möjlighet att skapa oss en enhetlig bild över hur fritidsverksamheten för vår målgrupp ser ut i Malmö och sprida information om detta. Vi har kunskap om olika fritidshjälpmedel och vi har kunskap om fritidens betydelse för just vår målgrupp och kan då bedöma olika insatser, samt ge råd kring detta, men även om tillgänglighet m.m.
Dessutom är vi ju en remissinstans med specialkompetens för kommunen i många frågor som berör dem vi representerar, som ju är en mångfald av människor med funktionsnedsättning.

Tillbaka

 

HISO befinner sig som organisation inom det ideella föreningslivet, en fri roll i det civila samhället jämfört med mer styrda verksamheter inom den offentliga sektorn och näringslivet. Vi har relativt små ekonomiska resurser och är därför beroende av samverkan med andra, för att nå våra mål. Men den ”fria rollen” gör även oss till en unik resurs och tillgång i samhället, om andra ser oss som det! Vårt fokus är inte bara ekonomi och vinst eller förlust.

Det finns ett engagemang som är en oerhört stark drivkraft och en själ i det vi gör. Samhället har upptäckt detta och att vi kan vara en bra och kreativ samarbetspartner, inte minst när de ekonomiska ramarna krymper för övriga sektorer. Vi kan tänka och arbeta okonventionellt, har visioner, kan skapa nätverk med engagemang och därigenom bidra till nya lösningar i samhället – vi är en samhällsentreprenör!

Tillbaka

 

För många personer med funktionsnedsättning upplevs livet som väldigt begränsat i förhållande till många andra – att ha en kvalitativt bra fritid är faktiskt en mänsklig rättighet och en mycket betydelsefull sådan! Handikappidrotten fyller en väldigt viktig funktion för många, både för motionärer och de mer de tävlingsinriktade! Handikappidrotten behövs och driver i många fall på utvecklingen. Vi är ju själv en del av den.

Men även hos personer med funktionsnedsättning finns olika intressen och behov som också måste tillfredsställas! HISO har mer globala mål med sin verksamhet och vill även bidra till att alla med funktionsnedsättning kan få samma fritidsmöjligheter som alla andra. Genom samarbetet i FRISKUS-gruppen, som startade redan 1995 har vi börjat ”vägen på en mycket lång resa” för att kanske kunna ge alla Malmöbor med funktionsnedsättning, oanade möjligheter till en likvärdig fritid. Genom de olika ”prova på” evenemangen som vi arbetar med årligen synliggörs de oanade möjligheter
som faktiskt finns, även om alla inte känner till det.

Tillbaka

 

Det råder ingen tvekan om att det finns en inneboende utvecklingskraft i samverkan och samarbete, om det sker prestigelöst och med fokus på samma mål. Finns det även hjärta och engagemang, är möjligheterna till framgång stora. HISO har alltid strävat efter samverkan, annars kommer vi inte att nå våra mål. Några exempel på god samverkan är: FRISKUS-gruppen, visionsarbetet ihop med MISO, MIP och Fritidsförvaltningen och fotbollsturneringen IS-Cup! När projekt övergår till etablerad verksamhet, då har man lyckats och så är det med FRISKUS-gruppen.

Tillbaka

 

För oss inom HISO är det väsentligt att ha ett salutogent förhållningssätt. För oss innebär det att vi strävar efter att fokusera på individens behov, att se möjligheterna, inte hinderna och att satsa på de positiva resurser som personen har, samt stimulera det. Det är viktigt inte minst i den uppsökande verksamheten som vi bedriver på sjukhus och institutioner. Ofta träffar vi då individer som kan ha nedsatt självkänsla, efter en tragisk olycka som medfört varaktig funktionsnedsättning.

Vår verksamhet är hälsobringande och i högsta grad friskvård! Målet är att försöka få igång så många som möjligt, inte att skapa stjärnor i Paralympics! Med positivt tänkande och vilja kan man komma långt!

Tillbaka

 

HISO och det vi gör är social ekonomi, vi har länge famlat efter begrepp som på något sätt värderar det vi gör, samhällsnyttan helt enkelt!
Hur mycket är det ideella arbetet egentligen värt ur ekonomiska och sociala perspektiv? Man talar allmänt om friskvård som en investering och föreningsverksamhet är utan tvekan friskvård! Kan föreningslivets dolda samhällsvärde mätas? Detta är några frågor som berör social ekonomi.

Begrepp som social redovisning och socialt bokslut används allt mer inom fritids- och föreningssektorn. Det är viktigt att öka förståelsen för föreningslivets sociala mervärde genom att använda metoder som kan mäta det. I det moderna samhället måste samverkan även ske mellan den idéburna sektorn och andra sektorer, inte minst med den offentliga! Vi är ju en resurs i samhället och bör ses som detta!

HISO är en av de organisationer som år 2010 undertecknade ett avtal om samverkan mellan den idéburna sektorn i Skåne och Region Skåne, som bygger på avtalet mellan Regeringen och den idéburna sektorn nationellt.

Social redovisning är en process med vars hjälp en organisation kan redogöra för sin sociala verksamhet, samt rapportera och förbättra den. Själva processen att ta fram en social redovisning kan dessutom utveckla verksamheten i en organisation, så att den kanske egentligen blir viktigare är den färdiga rapporten. Många föreningar kan idag ha oklara mål och saknar kanske verktygen för att skapa mätbara mål och följa upp dem. Vi tror att det i slutänden kommer att gagna såväl föreningsliv som samhället i stort.

Tillbaka

 

För oss är det självklart att ingen ska behöva känna sig utanför den sociala samvaron i samhället, det finns inget mera destruktivt än att människor blir isolerade. HISO:s konstruktion som samarbetsorganisation för ett antal olika föreningar vars medlemmar i sig representerar olika typer av funktionsnedsättning, med olika förutsättningar och behov är unik. Det är inte alltid lätt att samordna detta och att få en bra integration i våra träningsgrupper, vilket är en förutsättning för att få resurserna att räcka till.

När det gäller våra ambitioner att medverka till att ökad inkludering också sker utanför handikappidrotten, så måste en attitydförändring ske genom ökad kunskap i samhället. Det här som det viktiga samarbetet i FRISKUS-gruppen kommer in i bilden. Många fler borde ta ett ansvar för att sker, även inom den kommunala verksamheten! När okunskapen byts till kunskap är vi övertygade om att även viljan att inkludera personer med funktionsnedsättning ökar inte minst inom övrigt föreningsliv. Om man som förening har kommunala eller statliga bidrag, har man ett ansvar att aktivt verka för att alla människor oavsett funktionsnedsättning eller inte kan delta i ens verksamhet.

Tillbaka