Remissorgan & Opinionsbildare

HISO har även en viktig funktion som remissorgan och opionsbildare i Malmö stad. Vi försöker genom detta arbete medverka till en förbättrad tillgänglighet i t. ex. kommunala fritids- och idrottsanläggningar. Men även i andra viktiga frågor som berör livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

HISO är sedan våren 2011 medlem i Malmö stads råd för funktions-hinderfrågor (KRFF), före detta Handikapprådet. Vi har säkert en hel del att tillföra genom vår mångåriga erfarenhet av frågor kring idrott, friskvård/hälsa och inkluderande verksamhet. Genom detta hoppas vi att kunna bidra ytterligare med vår kunskap kring olika frågor som remissorgan i Malmö stad.

Inom HISO delar vi gärna med oss av våra kunskaper och detta kan leda till en utveckling även för andra! Det finns två viktiga och angelägna huvudfrågor: Ökad fysisk och psykisk tillgänglighet, samt ökad kunskap i samhället när det gäller de möjligheter som finns för vår grupp och hur vi kan nå ökad delaktighet i samhället! När det gäller bemötande och attitydfrågor finns det fortfarande mycket kvar att göra. Malmö stad har gjort en tillgänglighetguide som du kan hitta på deras hemsida. Den är dock inte fullständig på något sätt utan det handlar mest om enkelt avhjälpta hinder.

En lyckad inkludering i samhället bygger på ökad kunskap och därigenom en förändrad attityd!