Värdegrund & Vision

Fritiden har stor betydelse för alla människor, men för personer med någon funktionsnedsättning kan den utgöra skillnaden mellan ett livsinnehåll bestående av omhändertagande, passivitet och isolering och ett liv fyllt med stimulerande fritidsaktiviteter som ger ökad autonomi, samt social gemenskap!
Det är vår övertygelse att människor oavsett funktionsnedsättning måste ges möjlighet att ta del av samhällets totala fritidsutbud och på samma villkor som alla andra.
Vår människosyn bygger på vårt lands grundläggande demokratiska värderingar och tron på att rättvisa, jämlikhet och delaktighet kan förbättras. Detta är också en av anledningarna till att vi är med som medlem i Malmö Antidiskrimineringsbyrå (MMd).

Fritidens betydelse
En meningsfull och aktiv fritid bidrar till både ökat självförtroende, självkänsla och självkännedom, samt bättre fysisk och psykisk status. Genom ökad valfrihet och delaktighet kan individens livskvalité förbättras. Genom mera samverkan och en bättre samordnad fritidsverksamhet utnyttjas de totala resurserna till gagn för både individen och samhället.

Salutogent synsätt
Vi vill bygga på det hälsobringande och lustfyllda, samt det kontaktskapande som uppstår i en föreningsgemenskap. Individens oanade möjligheter är vårt fokus, ej funktionsnedsättningen. För oss är det viktigt att sprida detta synsätt i samhället.

Samhällspåverkan
Vi strävar efter att förändra attityderna i samhället genom att öka kunskapen kring vad det innebär att ha en funktionsnedsättning och de möjligheter som finns till en meningsfull fritid.
Då kan olika hinder undanröjas, såväl fysiska som mentala! Vi eftersträvar att vara en positiv resurs i samhället och en kvalitativt bra fritid för personer med funktionsnedsättning ska ses som en värdefull samhällsinvestering!

Inkludering & tillgänglighet
Alla människor har inte samma behov och intresse, vi samarbetar därför med andra aktörer för att inkludera människor med funktionsnedsättning även i annan fritidsverksamhet än den vi kan erbjuda i. Handikappidrotten erbjuder i regel ett mindre utbud och vi kan inte tillfredsställa alla fritidsbehov själva. Vi arbetar för att stödja och inspirera övrigt föreningsliv och kommunal fritid så inkludering kan ske när så önskas. Genom ökad tillgänglighet får människor med funktionsnedsättning ett större fritidsutbud och ökad valfrihet. Härigenom sprids också mera kunskap om tillgängligheten i samhället på ett naturligt sätt.