Varför FRISKUS?

Kraften i samverkan

Under flera år genomfördes olika projekt kring fritid för personer med funktionsnedsättning. HISO har i samverkan med bl a Barn och ungdomshabiliteringen och Fritidsförvaltningen tagit initiativ till projekten! Tillsammans har man bildat den sk. FRISKUS-gruppen, som sedan länge är en etablerad samarbetsmodell.

Resultaten av de olika projekten har varit framgångsrika och den "röda tråden" har varit inkludering och samverkan. Men även att kunna bidraga till att skapa bättre förutsättningar för funktionshindrades fritid. Utbildning och information är grundstenarna för en lyckad inkludering och flera olika utbildningspaket har tagits fram som både ledare och personal från föreningsliv, studieförbund och kommunal verksamhet har deltagit i.

I projekten har många olika aktörer deltagit. I huvudsak har det dock varit, HISO, Barn och ungdomshabiliteringen i Malmö och Region Skåne, olika studieförbund, Malmö Kulturskola, Fritiden - daglig verksamhet (fd. OMS-Fritid), Fritidsförvaltningen och i början även kommunens avlösar/ledsagarservice. Vi har även viss samverkan med Lund sedan några år tillbaka (Barn- och ungdomshabiliteringen och Datorteket).

Genom det breda nätverk som har byggts upp, finns det gynnsamma förutsättningar att nå våra mål, som är:

1. Ett ökat och mer varierat fritidsutbud så att man får samma urval av fritidsaktiviteter som alla andra, genom att olika hinder undanröjs. Det handlar långt ifrån bara om fysiska hinder, utan om okunskap om dessa personer möjligheter och om vad funktionsnedsättning egentligen innebär. Även en människa med funktionsnedsättning har sina behov och måste kunna ha drömmar som man vill uppnå. Detta kan uppnås om det övriga föreningslivet och den kommunala fritidsverksamheten "öppnar upp sig" och aktivt medverkar till att erbjuda sin verksamhet, även till gruppen med funktionsnedsättning.

2. Ökad valfrihet att själva välja sin aktivitet efter sina behov och önskemål ökar en persons självkänsla och autonomi. Genom att bygga på en persons styrkor och positiva möjligheter vinner man mycket, många fokuserar fortfarande på det man av olika skäl inte tror att man kan göra. Först om man får chansen att provar något nytt vet man om det är möjligt att göra. Om en förälder, ledsagare eller assistent inte hjälper till att coacha en person till att spränga gränser innebär det att risken är stor att man få ett passivt och innehållslöst liv, om man inte själv är väldigt stark.

En bra och meningsfull fritidssysselsättning kan ge personer med funktions-nedsättning ökad livskvalité och ge många andra vinster för individen och samhället.

FRISKUS-gruppen kan även fungera som ett "bollplank" till föreningar som vill starta verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vi kan ge råd, erbjuda utbildning i handikappkunskap och bemötande, anordna "prova på tillfällen i samverkan med föreningarna och kanske även bistå med tips om bidrag, fondmedel etc.

Mer än bara lite kul - bok om fritid för barn med funktionsnedsättning!

Barnombudsmannen och HSO har givit ut en skrift som tar upp hur kommunerna kan utveckla fritiden för barn och ungdom med funktionhinder! Boken fanns tidigare att få gratis hos HSO i Stockholm (Handikappförbundens samarbetsorgan) - www.hso.se (sök på titeln!). Malmö och FRISKUS-modellen nämns här som ett bra exempel i landet.

Vill du ännu veta mer - läs då här:

Folder om FRISKUS-gruppen (PDF)

Bakgrund och utveckling (PDF)

Boktips - Kraften i samarbete (PDF)