Varför HISO?

Varför skapades HISO och vad är syftet?

HISO är en unik samarbetsorganisation som bildades 1978, efter långt utredningsarbete i kommunstyrelsen. En majoritet av handikappföreningarna i Malmö ansåg tillsammans med politikerna i kommunstyrelsen att det behövdes en samlad resurs och kraft inom detta område.

HISO är en paraplyorganisation som även bedriver idrotts- och motionsverksamhet i grupp i samverkan med sina medlemsföreningar. Det är föreningar som företräder personer med en specifik funktionsnedsättning som kan bli medlem i HISO.
HISO:s främsta syfte är att leda, samordna och utveckla idrotts-, motions- och fritidsverksamhet för målgruppen.

Det fanns och finns fortfarande olika intressen att tillvarata, olika viljor, olika förutsättningar, vilket gör det mer komplicerat att bedriva t. ex. idrotts- och motionsverksamhet. Därför är tanken att samordna det mesta av verksamheten en god idé, det är underlättar inte minst kontakterna med kommunen som får en part att diskutera med istället för ett antal olika parter. Vidare kan verksamheten effektiviseras om man har mixade grupper av personer med olika funktionsnedsättning. Man kan gå ut med samlad information, samnyttja träningslokaler m.m.

Av naturliga skäl finns därför också en stark koppling även till viss social verksamhet. Vi har ett årligt verksamhetsanslag från Fritidsförvaltningen, samt statliga och kommunala anslag för anställda med trygghetsanställning.

Vi kompletterar kommunen vad det gäller att ta ansvar för och genomföra en verksamhet som har starka band till några mycket viktiga lagar och principer som finns i vårt samhälle, nämligen - FN:s standardregler i handikappfrågor - LSS, SOL och den nationella handlingsplanen (från patient till medborgare) som antogs av regering och riksdag i maj år 2000.

Samarbete med Malmö stad

Vi i HISO har hela tiden försökt bistå Malmö stad för att göra Malmö till ett föredöme avseende fysisk och psykisk tillgänglighet, men även ifråga om bemötande och attityder. Vårt mål är att fortsätta att göra detta på bästa möjliga sätt.

HISO är sedan våren 2011 medlem i Malmö stads råd för funktionshinderfrågor (KRFF), före detta Handikapprådet. Vi har säkert en hel del att tillföra genom vår mångåriga erfarenhet av frågor kring idrott, hälsa och inkluderande verksamhet.

Vi finns även representerade i den så kallade Dialoggruppen på Fritidsförvaltningen tillsammans med MISO och MIP, två andra paraplyorganisationer i Malmö. Här kan ett samlat föreningsliv föra en dialog med några representanter för Fritidsnämnden och Fritidsförvaltningen i samförstånd.

Övrigt samarbete

HISO kommer att fortsätta att samverka med olika aktörer på olika sätt för att utveckla fritiden för personer med funktionsnedsättning. Sedan 1995 har vi tillsammans med våra samarbetspartners i FRISKUS-gruppen (Fritid, Social & Kulturell Samverkan) har vi lyckats utveckla både nydanande verksamhet och utbildning som gagnar vår målgrupp på lång sikt. Denna samverkansresurs stöds genom ett mindre ekonomiskt anslag av Sociala Resursförvaltningen. HISO som är sammankallande söker årligen dessa medel för gruppens räkning och förvaltar och redovisar gruppens verksamhet.

 


Tillgänglighet ger spontanitet
och frihet

HISO har även en viktig funktion som remissorgan och opionsbildare i Malmö stad. Vi försöker genom detta arbete medverka till en förbättrad tillgänglighet i t. ex. kommunala fritids- och idrottsanläggningar. Men även i andra viktiga frågor som berör livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

HISO har bl. a. medverkat till att Malmös inomhusbad har fått badliftar, vilket tog många år att förverkliga. Tanken är att enskilda personer med funktions-nedsättning spontant skall kunna åka och bada som alla andra. Däremot bör man ha med sig ledsagare eller anhörig om man har stort vårdbehov. Tyvärr har situationen förändrats under senare år. Vi har dock fortsatt att arbeta och agitera för att baden skall vara tillgängliga för alla och att liftar skall finnas! Det är viktigt att föreningar och enskilda efterfrågar och använder liftarna.

Vi har även vid flera tillfällen medverkat vid tillkomsten av en tillgänglighets-guide för Malmös idrotts- och fritidsanläggningar, samt påtalat att Malmö stads tillgänglighetsguide måste utvecklas mera!


 

 

 

Kunskap

Det är ingen tvekan om att handikapprörelsen har stor kunskap som man kan och bör dela med sig av! Vi har i bl a de olika projekt vi har medverkat i tillsammans med Barn- och ungdomshabiliteringen och Fritidsförvaltningen satsat mycket på kompetensutveckling för viss kommunal personal och föreningsledare i handikappkunskap. När det gäller bemötande och attitydfrågor finns det fortfarande mycket kvar att göra.

En lyckad inkludering i samhället bygger på ökad kunskap och därigenom en förändrad attityd!